گفتاری در مورد نام ایران به عنوان یک واحد سیاسی و تاریخ آن

On the history of the use of ‘Iran’ as a political entity

نشست ششم: ایران در شاهنامه دقیقا به چه سرزمینی اشاره دارد؟

گفتاری در مورد نام ایران به عنوان یک واحد سیاسی و تاریخ آن

آیا نام ایران برآمده از تصمیم رضاشاه و به تاسی از هیتلر است؟

Session six:

Reflections of Switzerland in modern Persian literature (2)

Where is the Iran of Shahnameh?

On the history of the use of ‘Iran’ as a political entity

Did Reza Shah name Persia as Iran? If yes, was it a suggestion by Hitler?

Reading and interpreting treaties between the Persian and Ottoman empires and the Russian empires

Name of Iran in the letters of Timurid empire to Ottoman empire

What were the endonyms of the Sasanian, Parthian, and Achaemenid empires?

How Zoroastrian is the idea of Iran?

Who were the ancestors of Sasanians? Were they Achaemenids?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: